Estatuts

 

 CAPÍTOL 1

Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts.  La fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA FONS D’AUXILI AL METGE POBRE, ÀNGEL SOLER DANIEL. La Fundació té vocació de permanència i es constituí amb durada indefinida.

Article 2. Domicili

El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Sabadell, carrer Amsterdam, núm. 10-12, pis 2º 2ª , 08207, podent-lo traslladar a una altre lloc dins el territori de Catalunya , per acord del Patronat i l’aprovació del protectorat.

Article 3. Àmbit d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.

Article 4. Règim jurídic

La Fundació té personalitat jurídica propia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte: l’ajut als metges jubilats que per raons de salut, de manca de mitjans econòmics, d’aïllament familiar, o per qualsevol altra causa apreciada lliurament pel Patronat, estiguin necessitats de protecció social, o aquells metges que tinguin la desgràcia de perdre la raó, pateixen toxicomanies, alcoholisme o malalties semblants, i es trobin sense mitjans de vida amb que sostenir-se. La prestació d’ajuts no estarà subjecte a cap mena de regulació, i quedarà a la lliure interpretació del Patronat, el qual podrà anul·lar-la quan ho estimi oportú,sense cap dret a reclamació per part del metge afectat, sinó es que entre la Fundació i els beneficiaris existeixi algun contracte lliurament pactat.

Article 6. Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a)   Atorgar ajuts econòmics, per una sola vegada o en forma continuada, o be en quantitats variables, segons les circumstàncies que concorrin en cada cas particular i segons la disponibilitat de la Fundació.

b)   Atorgar ajuts econòmics indirectes, als familiars del afectat o altres persones físiques o jurídiques, establiments, hospitals, sanatoris o altres corporacions que es dediquin de una manera concreta a la prestació d’idèntiques finalitats i serveis a metges jubilats. Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

Són beneficiaris de la Fundació tots els metges jubilats de la província de Barcelona i que estiguin inscrits en el col·legi Oficial de metges de la mateixa com a tals, i portin, com a mínim, deu anys d’exercici professional o vint anys de col·legiat. Si per qualsevol disposició legal desaparegués o es modifiques l’actual distribució territorial, o l’organització col·legial obligatoria per als metges, el Patronat podrà i quedarà autoritzat per a fer-ho, ampliar o reduir el seu àmbit d’actuació territorial en la forma que cregui mes oportuna tenint en compte les aportacions economiques de que pugui disposar Ningú podrà imposar al Patronat limitació de cap mena per l’atorgament de beneficis a persones assenyalades i determinades. L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no discriminació

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a)   Per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b)   Per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació

c)   Per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Actes de disposició 

10.1

L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2

Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

10.3

En tots els casos, els actes d’alienació o gravamen de béns inmobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, s’han de comunicar al protectorat abans d’executar-los. Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l’actiu de la fundació que resulti del darrer balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que l’operació és beneficiosa per a la fundació i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l’operació respon a criteris economics financers i de mercat. Se n’exceptuen els actes d’alienació de béns negociats en mercats oficials si l’alienació es fa almenys pel preu de cotització.

10.4

Les alteracions patrimonials derivades dels actes d’alienació o gravamen han de quedar reflectides en l’inventari de la fundació. La realització d’aquests actes també s’ha de fer constar en la memoria dels comptes anuals.

10.5

Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a)  Si el donant ho ha exigit expressament

b)  SI ho estableix una disposició estatutària

c)  SI els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.6

El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura economica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat per majoria simple i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7.

Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

Article 11. Règim comptable

11.1.  

La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2. 

El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. L’exercici econòmic s’inicia el 1 de gener  de cada any i finalitza el 31 de desembre.

11.3. 

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a)   El balanç de situació

b)   El compte de resultats

c)   El compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net

d)   El compte d’estat de situació de fluxos en efectiu

e)   La memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.4.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.5.

El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.6. 

El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.7. 

Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

Els recursos econ mics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a)   Les rendes i rendiments produïts per l’actiu

b)   Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals

c)   Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals. L’aplicació d’ almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 14. Despeses de funcionament

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus  òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis. En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Organització i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’ rgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. El Patronat pot nomenar un director i/o un Comitè de direcció

Article 17. Composició del Patronat i  requisits per ser-ne membre

El Patronat és un  rgan col·legiat integrat per persones físiques i constituït per un mínim de 3 membres i un màxim de 12 membres. El Patronat estarà constituït per:

–      Un representat de la Junta de la Secció de Metges Jubilats del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

–      Un representant de Mutual Medica de Catalunya i Balears

–     Un representant del Montepio Sans Solà

–     Un representant de Assistència Sanitària Col·legial

–     Un representant de la Fundació Medico Catalana

–    Un membre de la família del Dr. Àngel Soler Daniel.

El Patronat podrà ampliar el nombre dels seus components actuals, fins un màxim de sis, amb el nomenament de persones físiques, o representants d’entitats que s’hagin distingit pe una especial protecció de la Fundació. Es requerirà l’aprovació per unanimitat del Patronat per aquests nomenaments Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona  física  amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioecon mic o per delictes de falsedat. Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent  rgan competent.

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

El primer Patronat ve ésser designat  a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons, la seva renovació  i el cobriment correspon:

–      Els representants d’entitats seran nomenats per les Juntes Directives respectives amb la condició que siguin metges jubilats.

–      El familiar del Dr Àngel Soler Daniel serà nomenat per els membres del patronat.

–      Els patrons facultatius seran escollits pels Patrons membres.

Els Patrons exerceixen el seu càrrec per un període de 4 anys i poden esser reelegits indefinidament. Els membres del Patronat entren en funcions desprès d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pr pies del càrrec. Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pr pies del càrrec de patró. El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts. El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable, a un Comitè de Direcció. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a)  La modificació dels estatuts.

b)  La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c)  L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d)  Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f)   La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g)  La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h)  Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable

i)   L’adopció i formalització de les declaracions responsables  

j)   El Patronat pot delegar, llevat les anteriors, les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable, sense que aquesta delegació els eximeixi de responsabilitat. Si la delegació es fa en mes d’una persona, aquesta és farà de forma mancomunada excepte que expressament s’estableixi que sigui solidaria. La Delegació de funcions constarà en acta i serà inscribible al Registre de Fundacions. El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 Article 21. Règim de convocatòria

21.1. 

El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys un cop al trimestre, i obligatoriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior i liquidar el pressupost S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocat ria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

21.2.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocat ria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

21.3.

La convocatòria serà cursada pel Secretari, amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data que ha de tenir lloc la reunió, i ha d’indicar l’Ordre del Dia, el lloc, el dia i l’hora.

Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà com a mínim un president o presidenta, que serà el familiar del Dr. Àngel Soler Daniel i un secretari o secretària que serà designat pel President ,podrà no tenir la condició de patró, en aquest últim cas assistirà a les reunions amb veu per  sense vot. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

Article 23. El president o presidenta

Per delegació permanent del Patronat correspon al president/a i, en la seva absència o impossibilitat al membre que designi el Patronat exercir les facultats següents:

a)  Representar institucionalment la Fundació.

b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.

c)  Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d)  La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del qui el substitueixi. Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

El Patronat queda vàlidament constituït  quan assisteixen a la reunió, la meitat més un dels seus membres. Cada patró present té un vot i no s’admeten delegacions, els acords s’adopten per majoria simple de vots. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a. El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu per  sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient. També poden assistir a aquestes reunions, amb veu i sense vot, les persones que el Patronat consideri convenient convidar-hi.

Article 26. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels membres dels patrons assistents per a l’adopció dels següents acords:

a)  Modificació de la finalitat fundacional i dels Estatuts.

b)  Escissió, fusió o dissolució

c)  L’adopció de declaracions responsables pel patronat.

Article 27. De les actes

De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pr xima reunió. No obstant aix , els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligat ria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos

Per tal de garantir  la transparència i evitar  situacions de conflicte entre els interessos de la fundació i l’ interès personal dels membres del patronat i la resta de persones que indica l’article 312-9.3.del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya s’estableixen les següents regles:

a)   Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.

b)   Els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació.

c)    No es poden establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3.

d)  Els patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3, només poden realitzar operacions amb la fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13.2

Article 29. Cessament

  1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.

c)  Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d)  Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e)  Renúncia notificada al Patronat.

f)   Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.

g)  Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

  1. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, per  només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d’altres  organs. Composició i funcions.

Article 30. El director o directora general

El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pr pies del càrrec de patró. El càrrec de director/a pot ésser retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pr pies del càrrec i a les seves funcions. Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu per  sense vot. Correspon al director exercir les facultats següents:

a)   La direcció administrativa de la Fundació, gestionar  les actuacions necessàries per dur a bon terme la realització de les activitats concretes, aprovades pels  rgans de decisió.

b)   L’organització dels serveis, distribució del treball i proposar al patronat i/o la Comissió permanent el nomenament i acomiadament del personal així com las seves remuneracions.

c)  Organitzar la comptabilitat general de la Fundació , prepara els pressupostos ordinaris i extraordinaris, portar l’estadística necessària per realitzar la mem ria.

d)   Totes aquelles altres funcions que s’assignin a la direcció de forma expressa.

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establer en l’article 26 d’aquests estatutsi la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts i acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 32. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a)  Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

b)  Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c)  Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d)  Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

B) Cessió global

  1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establer en l’article 26 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
  2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.