Aviso Legal

[:Ca]

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL SEGONS LA LOPD

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades recollides a través dels formularis del següent enllaç: http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es s’inclouen en els fitxers automatitzats específics dels usuaris dels serveis.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat, el manteniment de la relació comercial i el desenvolupament de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats estrictament necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment expressada.

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL amb CIF G08755597, adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme a lo establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

Així doncs, l’usuari podrà en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en Reglament (UE) citat. L’exercici d’aquests drets podran ser exercits a través d’un correu electrònic a les següent direccions webs: jordisoler@fundaciosolerdaniel.com //joaquimraguer@fundaciosolerdaniel.com o en la direcció́: C/ AMSTERDAM 10-12 (08207 – Sabadell – Barcelona). O bé, trucant al 937462799 // 93.219.49.29 

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant-los els canvis en el mateix lloc web. Tanmateix, es comunica que el responsable de la pàgina web és:

Amb concordança amb lo establert en la normativa actual, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, únicament recull les dades estrictament necessàries amb l’objectiu de poder prestar els serveis i altres activitats anàlogues inherents a la seva activitat professional, en virtut de la llei 50/2002 de 26 de desembre para Fundacions, publicada en el Boletí Oficial de l’Estat.

Per altra banda, la política de privacitat presentada, pot patir, amb el temps i com a conseqüència de variacions i derogacions tant de la jurisprudència com de la legislació de la autoritat competent (Agencia Estatal de protecció de dades), modificacions. De manera que, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL expressa el seu dret de modificació per a procedir a la actualització del lloc web segons es requereixi.

Així doncs,  la fundació, en aquest portal electrònic, publicarà les variacions que puguin ocórrer per a que l’usuari pugui ser coneixedor d’ells abans de procedir a la seva implementació.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En la  FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, es tractaran les dades personals obtingudes a través de portal electrònic següent:  http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es  amb les següents finalitats:

 • En cas de contractació dels serveis oferts a través del nostre lloc web, es vetllarà pel manteniment de la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei prestat.
 • En cas de sol·licitar informació a través del nostre lloc web sobre els serveis oferts o sobre la política de privacitat, es mantindrà als nostres usuaris actualitzats sobre les possibles variacions, modificacions i / o actualitzacions que es puguin originar.

Cal remarcar, que, seran de caràcter voluntari totes aquelles dades subministrades a FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, com a conseqüència de respondre a les qüestions plantejades en la recollida de dades personals. Així mateix, en contrast amb l’anterior, quan no es facilitin les dades necessàries per a l’oferiment del servei requerit, aquesta actuació comportarà la no prestació de l’esmentat servei, al ser impossible realitzar les finalitats anteriorment esmentades sense aportar aquestes dades.

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’usuari es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials i informació addicional de la FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, en qualsevol moment i per qualsevol via electrònica, remetent un correu electrònic a les adreces anteriorment indicades.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.  

Les dades personals que l’usuari, de forma voluntària i inequívoca, proporcioni a FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, seran conservades mentre s’estigui complint amb la relació fundacional la qual ha originat la transmissió de dades personals per part de l’usuari o no sigui sol·licitat, per part l’usuari, la supressió dels mateixos, d’acord amb el seu dret de supressió, oposició i cancel·lació recollits en el Reglament de la UE 2016/679 en matèria de protecció de dades.

LEGITIMACIÓ.

El tractament de dades personals d’acord amb el Reglament 2016/679 en matèria de protecció de dades, s’efectua mitjançant les següents bases jurídiques, les quals s’articulen com legitimadores del mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis, per part dels usuaris, de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, els termes i condicions de la qual, es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual relació fundacional.
 2. El consentiment lliure, específic, informat e inequívoc (article 7 del Reglament), en tant que l’informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, es pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. Entenent així, que l’usuari ha estat informat correctament, de les condicions d’ús i avís legal del lloc web i que accepta i es compromet al seu compliment durant la navegació per http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es.

En cas que no facilitar les seves dades o es faci de forma errònia o incompleta, no es podrà atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

De la mateixa manera, els usuaris hauran de complir amb el principi de bona fe per al correcte ús del lloc web de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, de manera que, en no procedir a un ús raonable de la pàgina web, la fundació no es fa responsable del dany que es pogués originar. Tampoc es farà responsable de l’incompliment de l’usuari de les disposicions d’aquest reglament quan l’usuari inclogui fitxers amb dades personals en els servidors d’allotjament compartit. Així com tampoc de la informació obtinguda per l’usuari mitjançant pàgines webs linkades al lloc web de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, establertes per tercers.

D’altra banda, tampoc serà responsable dels danys que poguessin ocórrer com a conseqüència de la caiguda del servidor o situacions anàlogues.

DESTINATARI DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades per l’usuari no seran transmeses a cap tercer aliè a FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, excepte disposició legal. En el cas que s’haguessin de cedir, es precisarà consentiment exprés de l’usuari.

Així mateix, en el cas que hi hagi una violació de seguretat de les dades, el responsable, FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, es compromet, seguint l’article 33 del Reglament 2016/679 a notificar tant als interessats com a l’Autoritat competent sense dilació indeguda.

D’altra banda, tal com determina l’anteriorment citat Reglament, l’encarregat del tractament de dades personals, és aquella persona física o jurídica que tracta dades personals per compte del responsable, en aquest cas FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL.

Així doncs, aquest responsable, té contractat com a encarregat a GABINET JOAN JOSEP GONZALEZ, S.L. com a consultors d’empreses, cooperatives, fundacions i entitats no lucratives, amb domicili fiscal a C / GIRONA, 38, 1er, 1a, 08010, BARCELONA, amb CIF B59562421 i telèfon 932. 653.505.

RETENCIÓ DE DADES EN VIRTUT DE LA LSSI

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Tanmateix, la fundació, podrà enviar comunicacions comercials respecte dels seus serveis les quals hagin estat expressament sol·licitades, podent l’usuari en tot moment en virtut de l’anteriorment exposat, es constata que el responsable de la pàgina web es:

DRETS DE LA PROPIETAT INTELECTUAL.

Aquest apèndix expressa els drets de propietat intel·lectual del lloc web: http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es.

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, ostenta la titularitat dels drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, el “know how” i tots els altres drets que guarden relació amb els continguts del lloc web anteriorment esmentat i dels serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada, expressats tant en el Present Reglament com en el Codi penal, recollits en el Capítol XI.

De manera que, en virtut de l’anterior, queda prohibida la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es sense el consentiment previ i per escrit de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL SOFTWARE

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública. Així mateix, FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, respecte el programari utilitzat per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL i, en particular de: La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DNIEL per les despeses que generarà, la imputació de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL en alguna causa que fos responsabilitat de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Finalment, determinar que, FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de “backup”, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a FUNDACIÓ ÀNGEL SOLER DANIEL

 [:es] 

Política de privacidad

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL SEGÚN LA LOPD

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios del Sitio web: http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es se incluyen en los ficheros automatizados específicos de usuarios de los servicios.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación, asesoramiento y otras actividades propias de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL

Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta.

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL con CIF G08755597, adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.

El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email a:  jordisoler@fundaciosolerdaniel.com //joaquimraguer@fundaciosolerdaniel.com o en la dirección: C/ AMSTERDAM 10-12 (08207 – Sabadell – Barcelona). O bien, llamando al 937462799 // 93.219.49.29 

Denominación de la Fundación: FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIELCIF: G08755597 Dirección:  C/ AMSTERDAM 10-12 (08207,  Sabadell, Barcelona.)Teléfono de contacto: 937462799 // 93.219.49.29 Dirección de e-mail: jordisoler@fundaciosolerdaniel.com // joaquimraguer@fundaciosolerdaniel.com  

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios en el mismo sitio web.  Asimismo, se comunica que el responsable de la página web es:

Acorde con lo establecido en la normativa actual, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL únicamente recoge los datos estrictamente necesarios, con el objetivo de poder prestar los servicios y otras actividades análogas inherentes a su actividad profesional, en virtud de lo dispuesto en la ley 50/2002 de 26 de diciembre para Fundaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Por otro lado, dicha política de protección de datos personales puede sufrir, con el tiempo, modificaciones, como consecuencia de variaciones y derogaciones tanto de la jurisprudencia como de la legislación de la autoridad competente. Actualmente, la Agencia Estatal de protección de datos. Es así que FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL expresa su derecho modificación para proceder a la actualización del sitio web según se requiera.

Así pues, dicha fundación, publicará, en este portal electrónico, las variaciones que deben realizarse con el objetivo que el usuario pueda ser conocedor de ellos antes de proceder a su implementación.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, se tratarán tus datos personales recabados a través del Sitio Web:

http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es  con las siguientes finalidades:

 • En caso de contratación de los servicios ofertados a través de nuestro sitio web, se velará por el mantenimiento de la relación contractual, así como la gestión, administración, información, prestación y mejora del servicio prestado.
 • En caso de solicitar información a través de nuestro sitio web sobre los servicios ofertados o sobre la política de privacidad, se mantendrá a nuestros usuarios actualizados sobre las posibles variaciones, modificaciones y/o actualizaciones que se pudieran originar.

Cabe remarcar, que, serán de carácter voluntario todos aquellos datos suministrados a FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, como consecuencia de responder a las cuestiones planteadas en la recogida de datos personales. Asimismo, en contraste con lo anterior, cuando no se faciliten los datos necesarios para el ofrecimiento del servicio requerido, dicha actuación conllevará la no prestación de dicho servicio, al ser imposible realizar las finalidades anteriormente mencionadas sin aportarse esos datos.

Tal y como se ha comentado anteriormente, el usuario podrá oponerse al envío de comunicaciones comerciales e información adicional de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, en cualquier momento y por cualquier vía electrónica, remitiendo un correo electrónico a las direcciones anteriormente indicadas.

TIEMPO DE CONSERVACION DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales que el usuario, de forma voluntaria e inequívoca, proporcione a FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, serán conservados mientras se esté cumpliendo con la relación fundacional la cual ha originado la transmisión de datos personales por parte del usuario o no sea solicitado, por parte del usuario, la supresión de los mismos, de acuerdo con su derecho de supresión, oposición y cancelación recogidos en el Reglamento de la UE 2016/679 en materia de protección de datos.

LEGITIMACIÓN.

El tratamiento de datos personales acorde con el Reglamento 2016/679 en materia de protección de datos, se efectúa mediante las siguientes bases jurídicas, las cuales se articulan como legitimadoras del mismo:

 1. La solicitud de información y/o la contratación de los servicios, por parte de los usuarios, de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL cuyos términos y condiciones, se pondrán a su disposición en todo caso, de forma previa a una eventual relación fundacional.
 2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco (artículo 7 Reglamento), en tanto que le informamos poniendo a su disposición la presente política de privacidad, que, tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, se puede aceptar mediante una declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto. Entendiendo así, que el usuario ha sido informado correctamente, de las condiciones de uso y aviso legal del sitio web y que acepta y se compromete a su cumplimiento durante la navegación por  http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es .

En caso de que no facilitar sus datos o se haga de forma errónea o incompleta, no se podrá atender su solicitud, resultando del todo imposible proporcionarle la información solicitada o llevar a cabo la contratación de los servicios.

Del mismo modo, los usuarios deberán cumplir con el principio de buena fe para el correcto uso del sitio web de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, de modo que, al no proceder a uno uso razonable de la página web, la fundación no se hace responsable del daño que se pudiera originar. Tampoco se hará responsable del incumplimiento del usuario de las disposiciones del presente reglamento cuando el usuario incluya ficheros con datos personales en los servidores de alojamiento compartido.  Así como tampoco de la información obtenida por el usuario mediante páginas webs linkadas al sitio web de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, establecidas por terceros.

Por otro lado, tampoco será responsable de los daños que pudieran ocurrir como consecuencia de la caída del servidor o situaciones análogas.

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

Los datos personales facilitados por el usuario no serán transmitidos a ningún tercero ajeno a FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, salvo disposición legal. En el caso que se debieran ceder, se precisará consentimiento expreso del usuario.

Asimismo, en el caso que exista una violación de seguridad de los datos, el responsable, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, se compromete, siguiendo el artículo 33 del Reglamento 2016/679 a notificar tanto a los interesados como a la Autoridad competente sin dilación indebida.

Por otro lado, tal y como determina el anteriormente citado Reglamento, el encargado del tratamiento de datos personales, es aquella persona física o jurídica que trata datos personales por cuenta del responsable, en este caso FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL.

Así pues, dicho responsable, tiene contratado como encargado a GABINET JOAN JOSEP GONZALEZ, S.L. como consultores de empresas, cooperativas, fundaciones y entidades no lucrativas, con domicilio fiscal en C/ GIRONA, 38, 1er, 1ª, 08010, BARCELONA, con CIF B59562421 y teléfono 932. 653.505.

RETENCIÓN DE DATOS EN VIRTUD DE LA LSSI

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, informa de que, como prestador de servicio de alojamiento de datos y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), retiene por un periodo máximo de 12 meses la información imprescindible para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio. La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública, poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los requiera. La comunicación de datos a las Fuerzas y Cuerpos del Estado se hará en virtud a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Asimismo, la fundación, podrá enviar comunicaciones comerciales respecto de sus servicios las cuales hayan sido expresamente solicitadas, pudiendo el usuario en todo momento

Denominación de la Fundación: FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIELCIF: G08755597 Dirección:  C/ AMSTERDAM 10-12 (08207,  Sabadell, Barcelona.)Teléfono de contacto: 937462799 // 93.219.49.29 Dirección de e-mail: jordisoler@fundaciosolerdaniel.com // joaquimraguer@fundaciosolerdaniel.com  

En virtud de lo anteriormente expuesto, se constata que el responsable de la página web es:

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Dicho apéndice expresa los derechos de propiedad intelectual del sitio web: http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es.

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, ostenta la titularidad de los derechos de autor, propiedad intelectual, industrial, know how» y cuantos otros derechos guardan relación con los contenidos del sitio web anteriormente mencionado y de los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas necesarios para su implementación y la información relacionada, expresados tanto en el Presente Reglamento como en el Código penal, recogidos en el Capítulo XI.

De modo que, en virtud de lo anterior, queda prohibida la reproducción, publicación y/o uso no estrictamente privado de los contenidos, totales o parciales, del sitio web http://fundaciosolerdaniel.com/?page_id=228&lang=es.  sin el consentimiento previo y por escrito de FUNDACIO ÁNGEL SOLER DANIEL.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL SOFTWARE

El usuario debe respetar los programas de terceros puestos a su disposición por FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, aun siendo gratuitos y/o de disposición pública. Asimismo, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual necesarios del software.

El usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, respecto el software utilizado para la prestación del servicio, ni tampoco sobre la información técnica de seguimiento del servicio, excepción hecha de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios contratados y únicamente durante la duración de los mismos.

Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el usuario necesitará autorización por escrito por parte de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores propiedad de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL, asumiendo la responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia que se pudiera producir en los servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación negligente o maliciosa por su parte.

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS ALOJADOS

Se prohíbe el uso contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por

FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL y, en particular de:

La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros.

 • La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.
 • Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la propiedadintelectual de terceros.
 • La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contraviniendo lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
 • La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico para el envío de correo masivo no deseado.

El usuario tiene toda la responsabilidad sobre el contenido de su web, la información transmitida y almacenada, los enlaces de hipertexto, las reivindicaciones de terceros y las acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección de menores.

El usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas que tienen que ver con el

funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor, mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.

El usuario indemnizará a FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DNIEL por los gastos que generará, la imputación de FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL en alguna causa cuya responsabilidad fuera atribuible al usuario, incluidos honorarios y gastos de defensa jurídica, incluso en el caso de una decisión judicial no definitiva.

Por último, determinar que, FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo, no se responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los usuarios. De igual manera, no garantiza la reposición total de los datos borrados por los usuarios, ya que los citados datos podrían haber sido suprimidos y/o modificados durante el periodo del tiempo transcurrido desde la última copia de seguridad. Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL cuando esta pérdida sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del usuario.

La reposición de datos borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas atribuibles a FUNDACIÓ ÁNGEL SOLER DANIEL.

[:]